Blog

SCROLL DOWN

Menaxhimi i të ardhurave
Vetëm një përqindje e vogël e operatorëve turistik përdorin strategji për menaxhimin e të ardhurave. Kjo i pengon ata për ..
Read More
Menaxhimi i kanaleve të rezervimit dhe mbishitja​
Operatorët e shërbimeve kanë disa lloje kanalesh rezervimi si për shembull rezervimet e drejtpërdrejta, agjensitë e udhëtimit, kontratat me korporata ..
Read More
Vendosja dinamike e çmimit​
Një nga strategjitë më të mira për menaxhimin e të ardhurave është vendosja dinamike e çmimit. Kjo është strategjia e përdorimit të çmimit në mënyrë fleksibël ..
Read More
Menaxhimi i Grupeve dhe Korporatave
Të menaxhosh grupet dhe korporatat do të thotë të vlerësohet se sa fitimprurës janë kanalet e rezervimit dhe të menaxhohen në mënyrë të tillë që të ardhurat dhe fitimi të maksimizohen. Duke kryer një analizë të zhvendosjes..
Read More
Vendosja e kufizimeve të qëndrimit​
Strategjia e dytë me të cilën do ju prezantojmë është vendosja e kufizimeve dhe kontrollit të qëndrimit. Kjo ndihmon në maksimizimin e potencialit të të ardhurave duke menaxhuar ditët e kulmit ..                
Read More
Taktika të tjera për menaxhimin e të ardhurave
Përveç strategjive kryesore që kemi përmendur, ekzistojnë edhe disa taktika të tjera për të rritur të ardhurat. Marketingu është një disiplinë e veçantë dhe hotelet e mëdha apo kompanitë e menaxhimit të hoteleve normalisht kanë një ..
Read More

stay tuned

sign up to our newsletter

Sign Up to Our Newsletter